Algemene voorwaarden, privacy beleid & disclaimer

Al onze kleine lettertjes bij elkaar

Definities

 1. hIB de Nederlandse vennootschap onder firma:
  het IdentiteitsBedrijf.
 2. Opdrachtgever: de wederpartij van hIB.
 3. Opdracht: de in onderling overleg tussen Opdrachtgever en hIB overeengekomen werkzaamheden – in de vorm van een vaste prijs en/of een periodiek abonnement – die door hIB uitgevoerd zullen worden en de voorwaarden waaronder dit dient te gebeuren.
 4. Voorstel: schriftelijke offertes van hIB aan een (potentiële) Opdrachtgever, waarin een voorstel wordt gedaan voor het de uit te voeren diensten binnen een afgebakend afsprakenkader.
 5. Gebruiker: een persoon op onze website of op onze hIB.App

Algemene gegevens

 1. hIB is opgericht om werkstress en de toenemende uitval door burn-outs in te perken. Onze dienstverlening helpt leidinggevenden en ondernemers bij het inrichten van hun team. Wij leveren hiervoor coaching- en adviesdiensten aan: Startende en kleine ondernemers, gevestigde bedrijven en overheden.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, Opdrachten en overeenkomsten tussen hIB en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk wordt afgeweken.
 3. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank te Alkmaar.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn opgenomen op de website van identiteitsbedrijf.nl.

Voorstel

 1. Een Voorstel van hIB is gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is aangegeven en of aangeleverd. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de Opdracht de essentiële informatie heeft gegeven.
 2. Een Voorstel van hIB is voor de Opdrachtgever vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven. hIB is alleen aan de voorstellen gebonden als de aanvaarding ervan, door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.
 3. Als de aanvaarding van een voorstel afwijkt van het in het voorstel opgenomen aanbod, is hIB er niet aan gebonden om deze afwijking te accepteren. De Opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij hIB anders aangeeft.

Opdracht

 1. De dienstverlening van hIB valt onder de bepalingen 7: 400 BW en verder; er is sprake van een “overeenkomst van Opdracht”.
 2. hIB voert de werkzaamheden uit in het kader van de Opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting.
 3. Voor zover het voor een goede uitvoering van de Opdracht nodig is, staat het hIB vrij om (delen van) de verleende Opdracht door derden uit te laten voeren.
 4. Als door hIB werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de benodigde faciliteiten.

Wijziging van de opdracht

 1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning of gewenste intensiteit van de Opdracht kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de Opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de Opdracht kan hieruit geen aansprakelijkheid ontstaan.
 2. Indien de wijzigingen in de Opdracht leidt tot meer- of minderwerk, verwerkt hIB dit in de Opdracht.

Beëindiging opdracht

 1. De Opdracht komt ten einde zodra de afgesproken werkzaamheden zijn uitgevoerd, gefactureerd en betaald.
 2. Indien binnen de looptijd van de Opdracht voor de afronding van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dat geen fatale termijn.
 3. Indien een van de Partijen in staat van faillissement raakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de wederpartij het recht om de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen.

Honorarium

 1. Het honorarium van hIB is exclusief btw of andere heffing van overheidswege en gebaseerd op een bij de Opdrachtbevestiging overeengekomen uurtarief, abonnementsprijs of vaste aanneemsom.
 2. Reis- verblijfs- of bureaukosten zijn inbegrepen in het honorarium tenzij anders is aangegeven.
 3. Andere kosten worden in overleg met Opdrachtgever door hIB op (voorschot) declaratiebasis bij Opdrachtgever in rekening gebracht.
 4. hIB mag per 1 januari van ieder kalenderjaar de overeengekomen tarieven verhogen.
 5. Het honorarium en de kosten worden per factuur in rekening gebracht. Tenzij anders is overeengekomen, wordt een abonnement iedere 15e van de maand gedeclareerd en wordt een eenmalig honorarium als volgt verrekend:
  bij aangaan van de Opdracht wordt 50% in rekening gebracht;
  b. bij oplevering van het eindproduct wordt de resterende 50% in rekening gebracht.

Betaling

 1. Betaling geschiedt binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
 2. Na de vervaldatum is Opdrachtgever in verzuim en heeft hIB het recht om de wettelijke rente te berekenen vanaf de eerste verzuimdag. De kosten van herinnering, aanmaning en sommatie bedragen €100,- en kunnen bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Indien betaling achterwege blijft is hIB gerechtigd om de uitvoering van de Opdracht op te schorten.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever, zijn de vorderingen van hIB op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien de Opdracht is verstrekt door meer dan één Opdrachtgever, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven, ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.

Ingebrekestelling

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dient Opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum, schriftelijk te melden aan hIB. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat hIB er adequaat op kan reageren.
 2. Als een klacht terecht is, verricht hIB de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen
 3. Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal hIB zorgdragen voor een passend alternatief. Indien dit ook niet realistisch blijkt, is hIB aansprakelijk.

Aansprakelijkheid

 1. Voor aanvaarde Opdrachten heeft hIB een inspanningsverplichting. Indien hIB aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. hIB is niet aansprakelijk voor schade – van welke aard dan ook – ontstaan doordat hIB is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. hIB kan uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor directe schade en nimmer voor indirecte schade.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van hIB aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan hIB toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. hIB is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. Als hIB aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het honorarium van de Opdracht en in ieder geval het bedrag van de door de verzekeraar van hIB in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart hIB voor aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan hIB toerekenbaar is. Indien hIB uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden hIB zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is hib, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van hib en derden die daardoor is ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Overmacht

 1. Partijen hoeven verplichting niet na te komen als zij worden gehinderd door omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld of een in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan – naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop hib geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid vallen hier ook onder.
 3. hIB heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat hij zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen hun verplichtingen tijdens de situatie van overmacht uitstellen. Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan treden partijen in overleg over het vervolg van de Opdracht, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Is hIB op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen al nagekomen of zal hij deze kunnen nakomen, dan mag hij dit deel declareren.

Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de Opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.
 2. Moet hIB volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan – door de wet of de bevoegde rechter aangewezen – derden verstrekken en kan hij zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is hij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Geschillen

 1. In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation volgens het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut in Rotterdam, dat geldt bij aanvang van de mediation, dan wel kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.
 2. Blijkt het onmogelijk een dergelijk geschil op bovenstaande wijze op te lossen, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.

Privacy

 1. hIB verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers van de hIB.App. Wij slaan deze gegevens op voor onderzoek en analyse. Deze gegevens zullen nimmer direct of indirect voor marketing doeleinden worden ingezet.
 2. hIB verwerkt persoonsgegevens van (contactpersonen van) haar klanten in het kader van (de uitvoering van) haar dienstverlening en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. hIB kan daarnaast (al dan niet op verzoek) informatie over haar producten of diensten (zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen) sturen per post, e-mail, of anderszins, of klanten telefonisch benaderen.
 3. Er wordt aangenomen dat door (een contactpersoon van) Opdrachtgever aan hIB beschikbaar gestelde elektronische contactgegevens mede zijn bestemd en bekendgemaakt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor marketing doeleinden.
 4. Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketinginformatie door een verzoek tot beëindiging te richten aan het IdentiteitsBedrijf, Stationsplein 99-214, 1703 WE, Heerhugowaard. U hebt het recht hIB te verzoeken u inzage te verlenen in uw – door hIB als verantwoordelijke in de zin van de Wet beschermingpersoonsgegevens verwerkte – persoonsgegevens en/of (voor zover van toepassing) deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Disclaimer

 1. De inhoud onze website en onze hIB.App is exclusief bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze algemene informatie. hIB is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van een mogelijk incorrecte of incomplete inhoud van de website.
 2. Alle informatie in (het portal achter) onze hIB.App is beveiligd en gecodeerd opgeslagen bij onze verwerker.
 3. Informatie verzonden aan hIB via e-mail of e-mailformulieren op onze website is niet beveiligd en geschiedt op basis van niet-vertrouwelijkheid.
 4. Alle teksten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn intellectueel eigendom van hIB. Wil je tekst of blogs overnemen, dan is dat slechts toegestaan onder de voorwaarde, dat je direct onder het artikel:
  a. vermeldt dat het artikel van identiteitsbedrijf.nl komt
  b. plaats een duidelijke en werkende link naar het bronartikel, zonder gebruik van een affiliatecode.
Wij zijn er om te helpen

Maak een afspraak

De fijnste werkplek en een dubbel bedrijfsresultaat. Waarom kiezen?

  Wij zijn er om te helpen

  Maak een afspraak

  De fijnste werkplek en een dubbel bedrijfsresultaat. Waarom kiezen?

   Deze bedrijven gingen je voor

   Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!